“Siin on COVID-19 turvaline” tarbijamärgis

Põltsamaa turismiteenusepakkujad on võtnud kasutusele tarbijamärgise “Siin on COVID-19 turvaline”. Märgise eesmärk on suurendada külastajas usaldust teenusepakkuja vastu ja tõsta Eesti kui turvalise sihtkoha mainet. Sellise märgise saavad taotleda kõik vastutustundlikud atraktsioonid, söögikohad, majutused ja sündmuspaigad, mis kinnitavad, et täidavad kõiki Terviseameti poolt ette nähtud juhiseid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Sel viisil on tagatud turvaline keskkond nii külastajatele kui ka töötajatele. Uut, ühtse kujundusega märgist kasutavad kõik vastutustundlikud ettevõtted üle Eesti.

🔷 Märgise andmist Põltsamaa piirkonnas koordineerib Visit Põltsamaa / Põltsamaa Vallavara OÜ koostöös EAS Turismiarenduskeskusega. Kõik liitunud saavad vastava kleebise, mida kasutada asutuses kohapeal ning bänneri digikanalite jaoks. Samuti lisandub kõigile liitujatele vastav märgistus nii VisitPõltsamaa kui PuhkaEestis andmebaasi.

🔷 Kuidas märgis endale saada? Märgise saamiseks on vajalik täita ankeet SIIN. Liitumine on tasuta. Märgise kuvamise soovituslikud juhised leiate PuhkaEestis veebist.
Infoks: Teenusepakkuja kaotab õiguse tarbijamärgise kasutamiseks, kui tema kohta laekub kaebusi kokkuleppe rikkumiste kohta ja märgist välja andja tuvastab rikkumise.

Põltsamaa piirkonnas on märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” on liitunud:

Märgise „Siin on turvaline“ kasutamisega võtab teenusepakkuja avaliku vastutuse järgida kõiki Eesti Vabariigis COVID-19 leviku takistamiseks kehtivaid nõudeid, et tagada nii teenusepakkuja töötajate kui ka klientide turvalisus.

 • Teenusepakkuja järgib järjepidevalt valdkonnale kehtestatud Terviseameti juhiseid https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-jajuhendmaterjalid
 • Teenusepakkuja järgib järjepidevalt valdkonnale kehtestatud Eesti Vabariigi Valitsuse uudiseid ja nõudeid https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid
 • Teenusepakkuja juhtkond hoiab end kursis Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse nõuetega ja suhtub nende järgimisse vastutustundlikult. Teenusepakkuja juhtkond jagab töötajaskonnale ajakohast infot ja korraldab vajadust mööda koolitusi ning vastutab selle eest, et töötajad järgivad Terviseameti nõudeid.
 • Teenusepakkuja tagab, et siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt. Võimaluse korral õhutatakse siseruume regulaarselt, jälgides nii sise- kui ka välistemperatuuri.
 • Desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad, sh sissepääsude juures ja peamistel liikumisteedel.
 • Sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt.
 • Teenusepakkuja töötajatel ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit. Võimalusel pakutakse külastajale isikukaitsevahendi soetamise võimalust kohapeal.
 • Külastajatele on tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega. Järgitakse riiklikult kehtestatud siseruumide ja välialade maksimaalse täituvuse nõuded.
 • Teenusepakkuja klientidele on kättesaadavad käitumisjuhised ja teave organisatsioonis kasutusele võetud COVID-19 leviku tõkestamise meetmete kohta. Teave on avaldatud
  teenusepakkuja veebilehel vähemalt eesti- ja inglise keeles, sotsiaalmeediakanalites, teenuse osutamise kohas ning soovitatavalt teenuse osutamisega seotud dokumentides (nt tellimuse kinnituses ja/või osalemistingimustes).
 • Haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas. Haigustunnustega inimesel palub teenindaja lahkuda. Seejärel desinfitseeritakse pinnad, millega haigustunnustega inimene kokku puutus, ning võimalusel tuulutatakse ruumid.
 •  Haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid.
 • Teenusepakkuja osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

Lisainfo ja küsimused: turism@poltsamaa.ee